Truy cập

Hôm nay:
60
Hôm qua:
94
Tuần này:
324
Tháng này:
154
Tất cả:
117421

Ý kiến thăm dò

 Một số chỉ tiêu chủ yếu từ năm (2015 - 2020)
1. Tổng giá trị sản xuất Nông - lâm - thủy sản:                41.694 trđ 
2. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm:       1.870 tấn 
3. Sản lượng thủy sản (cá thịt) bình quân hàng năm:           120 tấn
4. Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu:
- Cây lúa:                   
+ Diện tích:               237,0ha
+ Năng xuất:              61 tạ/ha
+ Sản lượng:              1.446 tấn
- Cây ngô:                   
+ Diện tích:                80,0ha
+ Năng xuất:              53,0 tạ/ha
+ Sản lượng:              424 tấn
5. Tổng đàn gia súc, gia cầm:                    28.000 con
Trong đo:  + Đàn trâu, bò:                             200 con
                  + Đàn lợn:                                 1.800 con
                  + Đàn gia cầm các loại:           26.000 con
6. Số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể:       485 hộ
* Trong đó:
- Nông nghiệp – thủy sản:            190 hộ
- Tiểu thủ công nghiệp:                210 hộ
- Dịch vụ:                                        85 hộ
7. Số doanh nghiệp trên địa bàn:   17 doanh nghiệp 
8. Số trang trại trên địa bàn đạt chuẩn:                 02 Trang trại
9. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 7% (so với chỉ tiêu huyện giao).  
10. Thu nhập BQ đầu người/ năm:                             45 trđ
11. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới:                     100%
12. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn  (không tính đường huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ) được cứng hóa:                                       100%
13. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm;   0,51%
14. Tỷ lệ hộ nghèo:                                     4,01%
15. Tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT:                 92,3%
16. Tỷ lệ nhà ở kiên cố:                                 85%
17. Trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt:         97%
18. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm:       >85%
19. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn:                               100%
20. Tỷ lệ thôn đạt TC kiểu mẫu theo lời dạy của CT Hồ Chí Minh: 100%
21. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh:                   100%
Trong đó: Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch                      50%
22. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường:                   100%
23. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự:          100%
 
 I. Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

1. Về kinh tế: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác và phát huy lợi thế, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả, tăng giá trị thu nhập, phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường.

- Phát triển kinh tế nông nghiệp là trọng tâm; TTCN, ngành  nghề - dịch vụ, xuất khẩu lao động là hướng đột phá. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế phù hợp và bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành, theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp- TTCN, dịch vụ thương mại.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đưa giống cây con có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, gắn với đưa cơ giới đồng bộ ở cả 3 khâu của sản xuất trồng trọt, phấn đấu đến năm 2020 có 95% diện tích được làm đất, 85% được thu hoạch và  60% cấy bằng máy. Làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ dịch bệnh. Nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá mang tính tập trung; duy trì, mở rộng vùng thâm canh lúa năng xuất, chất lượng, hiệu quả; xây dựng vùng thâm canh cây trồng có giá trị kinh tế cao 12 ha ở thôn Bút Cương và Hoằng Lọc.... Tiếp tục vận động nhân dân “Đổi điền, dồn thửa” và thực hiện cánh đồng mẫu lớn; quy hoạch chuyển đổi diện tích lúa sâu, trũng hiệu quả thấp sang mô hình cá, lúa kết hợp ở Đồng nấp Tế Độ, Cồn cốc Thọ Văn, Bờ Hồ Hoằng Lọc....Cải tạo, mở rộng diện tích ao, hồ, đầu tư thâm canh theo hướng đa canh, đa con, đa thời vụ để tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích. Phấn đấu đến năm 2020 có 02 trang trại quy mô lớn và 20 trang trại nhỏ hoạt động có hiệu quả; giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản đạt 41.694 triệu đồng.

- Phát triển CN, TTCN, ngành nghề theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh phù hợp với nhu cầu thị trường. Duy trì, mở rộng nghề xây dựng, tìm kiếm, nhân cấy nghề mới; khuyến khích và tạo điều kiện cho lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.

 - Chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác chợ; đẩy mạnh phát triển các loại hình thương mại và các ngành nghề dịch vụ, gắn với thị trường chợ Bút truyền thống; hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ, kinh doanh tổng hợp.

- Thực hiện thu ngân sách theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí và lệ phí, các khoản thu đóng góp khác. Tăng thu ngân sách trên cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh; rà soát, điều chỉnh các hợp đồng thuê đất công ích hết hạn và quy hoạch cải tạo đưa 4,3 ha đất bằng chưa sử dụng vào sản xuất để khai thác, mở rộng nguồn thu. Quản lý tốt nguồn vốn, tăng thu ngân sách hàng năm 7% so với kế hoạch huyện giao. Tăng cường công tác quản lý chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung cho đầu tư phát triển.

- Thực hiện chuyển đổi mô hình hợp tác xã nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTXDVNN, áp dụng các tiến bộ KHKT – CN và đưa cơ giới đồng bộ vào sản xuất và thâm canh, dịch vụ.

2. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư của Nhà nước, các tổ chức cá nhân. Huy động các nguồn lực, để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phù hợp để huy động các nguồn vốn từ nội lực và ngoại lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoạt động.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng, nhất là tuyến đường Xóm bến – Thọ văn, khuôn viên công sở; tập trung nguồn vốn, đầu tư hoàn thiện các công trình giao thông, thuỷ lợi; nâng cao chất lượng các tiêu chí và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá – xã hội, đi đôi với đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá – xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng thôn, xã kiểu mẫu.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, phát hiện học sinh năng khiếu để bồi dưỡng học sinh giỏi. Làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng giáo viên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống lành mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện.

- Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền. Hoàn thiện các thiết chế văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh xã, câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân tập thể dục, mở rộng các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ sở vững mạnh; phấn đấu đến năm 2020 có 100% thôn đạt tiêu chi kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xẩy ra trên địa bàn; tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng đạt 97% trở lên.

 - Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo bền vững.

4. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV theo kế hoạch; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Làm tốt công tác công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, công tác hậu phương quân đội.

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/HU của BTV huyện uỷ và Kế hoạch số 160-KH/UBND của UBND huyện Hoằng Hoá “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm và tệ nạn cờ bạc ma tuý”. Làm tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp.

- Tăng cường phối hợp giữa Ban tư pháp với uỷ ban MTTQ và các đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, công tác hoà giải cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết luận sau thanh  tra, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát cộng đồng.

Tình hình kinh tế xã hội